فایل پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده

فایل پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی

فایل پیشینه و مبانی نظری سلامت معنوی

فایل پیشینه و مبانی نظری سلامتی وبررسی اختلالات روانی

فایل پیشینه و مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA)

فایل پیشینه و مبانی نظری سند چشم انداز 1404

فایل پیشینه و مبانی نظری سندرم پیش از قاعدگی وپرخاشگری

فایل پیشینه و مبانی نظری سوء مصرف مواد و اعتیاد

فایل پیشینه و مبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی

فایل پیشینه و مبانی نظری سواد والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان